tel: +48 58 664 12 10    email: info@europeprojects.eu
 
Krynica Morska - obszary przyportowe
Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej  
więcej
SuSet - Rozwój Małych Miast
SuSet - Rozwój Małych Miast
więcej
"Trzy Porty"
Rozwój obszaru przygranicznego przez budowę i modernizację portów – „Trzy porty”
więcej
Zespół Szkół w Szutowie
Modernizacja systemu cieplnego w budynkach Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 13 w Sztutowie z wykorzystaniem energii odnawialnej
więcej
MARRIAGE
http://www.project-marriage.net/
więcej
SOUTH BALTIC PROFFESIONALS
http://www.sb-professionals-project.eu/pl/
więcej
AQUAFIMA
http://www.aquafima.eu/en/
więcej
Klub miłośników nurkowania w Stegnie
„KLUB MIŁOŚNIKÓW NURKOWANIA W STEGNIE” PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ INSTYTUT INICJATYW EUROPEJSKICH W PARTNERSTWIE ZE STOWARZYSZENIEM „BURSZTYNOWE WYBRZEŻE” BENEFICJENCI - OSOBY DOROSŁE, BEZROBOTNE lub NIEAKTYWNE ZAWODOWO   BEZPŁATNE SZKOLENIA DOFINANSOWA
więcej
Klub miłośników nurkowania Podwodni odkrywcy
„KLUB MIŁOŚNIKÓW NURKOWANIA PODWODNI ODKRYWCY” PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ INSTYTUT INICJATYW EUROPEJSKICH W PARTNERSTWIE Z PARAFIĄ RZYMSKOKATOLICKĄ W SWARZEWIE BENEFICJENCI - OSOBY DOROSŁE, BEZROBOTNE lub NIEAKTYWNE ZAWODOWO   BEZPŁATNE SZKOLENIA DOFINANSOWANE
więcej
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i nawierzchni drogowej w ul. Rolnej w Tupadłach
http://bip.wladyslawowo.pl/
więcej
Wymiana kulturalna polsko - niemieckie spotkania promocyjne
-
więcej
Organizacja konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej nowego zagospodarowania rynku w Pucku
-
więcej
Warsztaty artystyczne / THE MIXTURE OF EUROPEAN ARTS AND CULTURES
-
więcej
LED
http://www.kalmar.se/led
więcej
EYE - Engage Young Europe
-
więcej
Wiedza - klucz do nowych możliwości
-
więcej
Food Pro-Fit HANCP
Nowe narzędzie dla małych i średnich firm z branży spożywczej. http://www.foodprofit.org/
więcej
Dwuwariantowa koncepcja działania inkubatora biznesu w sektorze rybołówstwa morskiego
-
więcej
Wymiana kulturalna polsko - niemieckie spotkania promocyjne
Wymiana kulturalna polsko - niemieckie spotkania promocyjne
więcej
Organizacja konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej nowego zagospodarowania rynku w Pucku
Organizacja konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej nowego zagospodarowania rynku w Pucku
więcej
Warsztaty artystyczne / THE MIXTURE OF EUROPEAN ARTS AND CULTURES
Warsztaty artystyczne / THE MIXTURE OF EUROPEAN ARTS AND CULTURES 
więcej
Dwuwariantowa koncepcja działania inkubatora biznesu w sektorze rybołówstwa morskiego
Dwuwariantowa koncepcja działania inkubatora biznesu w sektorze rybołówstwa morskiego
więcej
BEST AGERS
BEST AGERS - Using the knowledge and experience of professionals in their primes to foster business and skills development in the Baltic Sea Region
więcej
Nowodworskie forum na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu POKL
Nowodworskie forum na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - POKL
więcej
Program podniesienia kwalifikacji kadry pedagogicznej powiatu puckiego, pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną POKL
Program podniesienia kwalifikacji kadry pedagogicznej powiatu puckiego, pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną - POKL
więcej
Program podniesienia kwalifikacji kadry pedagogicznej powiatu nowodworskiego, pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną POKL
Program podniesienia kwalifikacji kadry pedagogicznej powiatu nowodworskiego, pracującej z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną - POKL
więcej
Utworzenie szlaku kościołów Północnych Kaszub. Etap II - realizacja programu promocji i informacji turystycznej - RPO WP
Utworzenie szlaku kościołów Północnych Kaszub. Etap II - realizacja programu promocji i informacji turystycznej - RPO WP http://kosciolykaszub.pl/
więcej
Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej
Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej
więcej
SuSet – Rozwój Małych Miast
SuSet – Rozwój Małych Miast
więcej
Modernizacja systemu cieplnego w budynkach Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 13 w Sztutowie z wykorzystaniem energii odnawialnej - RPO WP
Modernizacja systemu cieplnego w budynkach Zespołu Szkół przy ulicy Szkolnej 13 w Sztutowie z wykorzystaniem energii odnawialnej  - RPO WP
więcej
 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/9.2/068/2013 zgodnie z zasadą konkurencyjności

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/9.2/068/2013
ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI
 
 
1. ZAMAWIAJĄCY
Instytut Inicjatyw Europejskich
Stowarzyszenie
NIP: 587-160-40-57
REGON: 220127055
adres siedziby: ul. Świętojańska 66/11, 81-393 Gdynia
telefon: 58 6641210
fax: 58 6980180
e-mail: i.i.e@poczta.fm
www.europeprojects.eu
Biuro projektu: ul. Świętojańska 66/11, 81-393 Gdynia
 
2. OZNACZENIE PROJEKTU
Tytuł projektu: Wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Pucku
Numer projektu: WND-POKL.09.02.00-22-068/12
Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
 
3. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 14.08.2012 r. oraz Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24.12.2012 r.
 
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:
Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i wyrównawczych dla młodzieży z orzeczeniem o niepełnosprawności, w roku szkolnym 2013/14 i 2014/15 w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Pucku, ul. Zamkowa 5:
1) zajęcia z komunikacji – 320 godzin,
2) zajęcia z przedsiębiorczości – 80 godzin,
3) zajęcia z ceramiki – 160 godzin,
4) zajęcia z introligatorstwa – 160 godzin,
5) zajęcia komputerowe – 320 godzin.
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Kod CPV -  80000000-4 - Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
 
5. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY
Oferta wraz z załącznikami winna być złożona na załączonym formularzu do dnia 29 lipca 2013 roku do godziny 15:00 w biurze projektu w Gdyni, ul. Świętojańska 66/11, osobiście, pocztą tradycyjną lub kurierem.

  treść ogłoszenia
  załącznik nr 1
  załacznik nr 2
  załacznik nr 3
  załącznik nr 4