Rewitalizacja obszarów przyportowych kolejnym sukcesem Krynicy Morskiej!

Krynica Morska informuje, iż zakończono realizację projektu pn. „Rewitalizacja obszarów przyportowych w Krynicy Morskiej szansą podniesienia atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej”. Sam termin rewitalizacja (inaczej: przywrócenie do życia, ożywienie), oznacza działanie skupione na ożywieniu zdegradowanych obszarów miast, którego celem jest znalezienie dla nich nowego zastosowania i doprowadzenie do stanu, w którym obszary zmieniają swoją funkcję. Pomysł modernizacji ulic: Rybackiej, Zabytkowej, Poprzecznej, Szkolnej i Bosmańskiej pojawił się w 2007 roku jako odpowiedź na problemy Gminy związane z: 1. Niewykorzystanym potencjałem turystycznym i gospodarczym. 2. Niskimi walorami estetycznymi i stopniową degradacją obszaru. 3. Niskim poczuciem bezpieczeństwa mieszkańców. 4. Wysokim poziomem bezrobocia. 5. Malejącą atrakcyjnością osiedleńczą. 6. Niską atrakcyjnością gospodarczą obszaru przyportowego.

Stan ulic przed realizacją projektu:Następnie zaczęto zarysowywać kształt i zakres inwestycji. W 2009 roku Krynica Morska otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WP na lata 2007-2013 w kwocie 1 372 289.27 zł, co stanowiło 85% wartości projektu. Dzięki temu udało się wykonać szereg działań zmierzających do ożywienia i estetyzacji zdegradowanego obszaru przyportowego w Krynicy Morskiej. W ramach projektu przebudowano ciąg pieszo-jezdny o dł. 550m na odcinku ul. Szkolnej, Rybackiej i Bosmańskiej, zmodernizowano oświetlenie, zrewitalizowano małą infrastrukturę (kosze na śmieci, ławeczki, zieleń). Wykonany został również system monitoringu, który będzie miał kardynalny wpływ na zwiększenie strefy bezpieczeństwa na zrewitalizowanym obszarze. Dodatkowo opracowano również przewodnik dla właścicieli budynków w którym zawarte są zalecenia co do wyglądu budynków w rewitalizowanym obszarze – tzw. guidebook.

Zrewitalizowany obszar przyportowy: